ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 sierpnia 1998 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej
(Dz.U.98.115.748 z dnia 4 września 1998r. zm.: Dz.U.00.66.794 )
Na podstawie art. 82 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107, poz. 669) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nie prowadzących działalności gospodarczej, a w szczególności do:
1) stowarzyszeń,
2) partii politycznych,
3) związków zawodowych,
4) organizacji pracodawców,
5) izb gospodarczych,
6) fundacji,
7) organizacji dobroczynności i opieki społecznej,
8) przedstawicielstw podmiotów zagranicznych,
9) (skreślony)
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kościelnych osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Kościelne osoby prawne prowadzą rachunkowość według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne, dotyczące tych jednostek.
3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107, poz. 669),
2) jednostce - rozumie się przez to jednostki wymienione w ust. 1, utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) (skreślony)
4) działalności statutowej - rozumie się przez to działalność jednostki nie mającą charakteru działalności gospodarczej, określoną przepisami prawa i jej statutem,
5) funduszu statutowym - rozumie się przez to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.
§ 2.
(skreślony)
§ 3.
(skreślony)
§ 4.
1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzą księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ust. 2-6.
2. Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach podmiotów zagranicznych - także środki pieniężne otrzymane od macierzystego podmiotu zagranicznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa.
3. Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.
4. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.
5. Jednostka może zrezygnować ze stosowania zasady ostrożnej wyceny, określonej w ustawie o rachunkowości.
6. Kierownik jednostki ustala i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości.
§ 5.
1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku wyników,
3) informacji dodatkowej.
3. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. Pozycje bilansu oraz rachunku wyników mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, stosownie do potrzeb i wielkości jednostki.
6. Informacja dodatkowa powinna zawierać nie objęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:
1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem,
4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
5) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
6) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,
7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowana.
§ 6.
Jeżeli jednostka podejmie działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego, to z dniem podjęcia tej działalności stosuje przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą; dzień ten jest dniem rozpoczęcia działalności w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
§ 7.
1. Do czasu zakończenia roku obrotowego jednostki objęte rozporządzeniem, o którym mowa w § 8, stosują dotychczasowe przepisy.
2. Wspólnoty mieszkaniowe stosują przepisy rozporządzenia od początku roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 140, poz. 789 i z 1996 r. Nr 95, poz. 435).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: w z. J. Bauc
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. (poz. 748)
Załącznik nr 1
(skreślony)
Załącznik nr 2
BILANS
W bilansie wykazuje się następujące informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego.
Aktywa
  A. Majątek trwały
     I. Wartości niematerialne i prawne
     II. Rzeczowy majątek trwały
     III. Finansowy majątek trwały
  B. Majątek obrotowy
     I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego
     II. Należności i roszczenia
     III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
     IV. Środki pieniężne
  C. Rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa
  A. Fundusze własne
     I. Fundusz statutowy
     II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy
        1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
        2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna).
  B. Rezerwy
  C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
  D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
     I. Zobowiązania
     II. Fundusze specjalne
  E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
Suma pasywów
Załącznik nr 3
RACHUNEK WYNIKÓW
W rachunku wyników wykazuje się przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, z następującą szczegółowością:
  A. Przychody z działalności statutowej
     I. Składki brutto określone statutem
     II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje
  B. Koszty realizacji zadań statutowych
  C. Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) (A-B)
  D. Koszty administracyjne
     1.Zużycie materiałów i energii
     2.Usługi obce
     3.Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
     4.Amortyzacja
     5.Pozostałe
  E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
  F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
  G. Przychody finansowe
  H. Koszty finansowe
  I. Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
  J. Zyski i straty nadzwyczajne:
     I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
     II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
  K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
     I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
     II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)