LGB Systemy Komputerowe - Pakiet narzędzi XControls

Produkt nie jest już sprzedawany w naszej ofercie

XControls 6.0 Enterprise> nie jest już przez nas oferowany.

Informacje ogólne

XControls jest biblioteką kontrolek ActiveX, pozwalającą na szybkie, wygodne i łatwe pisanie aplikacji bazodanowych przy użyciu Visual Basica 6.0. XControls wspomaga zarówno projektowanie interfejsu całej aplikacji (XNavigator - nawigacja po formatkach), jak też poszczególnych formatek (XForm - nawigacja po Recordset-ach). W oparciu o wygodny interfejs, zaprojektowanie prostej formatki opartej na kwerendzie z bazy danych, nie wymaga napisania ani jednej linijki kodu! Wszelkie operacje na Recordsecie, takie jak dodawanie nowych rekordów, edycja rekordów, usuwanie czy wyszukiwanie jest wspomagane przez XControls przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika. Przy tworzeniu formatek można też wykorzystać kilka niezwykle przydatnych kontrolek, które wchodzą w skład XControls (XGrid, XTabStrip, XDict). Zastosowanie XControls pozwala producentom oprogramowania poprawić wydajność tworzenia złożonej aplikacji bazodanowej, która wcześniej wymagała zastosowania zaawansowanego i złożonego kodowania. Zastosowany elastyczny interfejs aplikacji może być poprzez liczne metody, właściwości i zdarzenia kontrolek ActiveX dowolnie dostosowywany do wymagań i potrzeb producenta tworzącego oprogramowanie.

Informacje szczegółowe

Biblioteka XControls zawiera 5 kontrolek ActiveX wspomagających tworzenie aplikacji bazodanowych. Dzielimy je na dwie grupy. Pierwsza z nich to dwie kontrolki (XNavigator, XForm) służące do projektowania interfejsu aplikacji oraz zarządzania operacjami na bazie danych. Druga grupa zawiera 3 kontrolki (XGrid, XTabStrip, XDict) użyteczne przy projektowaniu pojedynczych formatek.

XNavigator

Kontrolka ta jest odpowiedzialna za interfejs i działanie całej aplikacji. Zawiera wiele właściwości, metod oraz zdarzeń pozwalających na dowolne dostosowanie działania do potrzeb i wymagań użytkownika tworzącego oprogramowanie. Kontrolka ta wspomaga nawigację po formatkach w sposób podobny do programów służących do przeglądania stron WWW (np. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator). Dzięki kontrolce XNavigator można dołączyć do aplikacji, bez dodatkowego kodu, okno logowania do bazy danych lub okno informacyjne pokazywane w czasie ładowania aplikacji (Splash Window).

XForm

Kontrolka ta obsługuje operacje związane z dostępem do bazy danych. Kontrolkę tę łączy się z głównym źródłem rekordów (Master Recordset), a następnie wszystkie operacje na rekordach (dodawanie, usuwanie , edycja) zarządzane są przez XForm. Nie trzeba pisać już zaawansowanego i czasochłonnego kodu do oprogramowania Recordseta, wystarczy tylko połączyć kontrolki na formatce ze źródłem rekordów (Data Control), a wszystkie operacje wykonane z zastosowaniem mechanizmu transakcyjnego oraz obsługą błędów obsługiwane są przez XForm. Zastosowany intuicyjny interfejs w postaci paska narzędziowego (Toolbar) może być również dowolnie modyfikowany przez projektanta. Dodatkowo XForm-a pozwala na wyszukiwanie rekordów oraz ich szybkie przeglądanie w postaci tabeli (Grid).

XGrid

XGrid pozwala na prezentację oraz manipulację danych dodatkowych (Slave Recordset), powiązanych z głównym źródłem rekordów formatki (Master Recordset). Dane te przedstawione są w postaci tabeli przy użyciu kontrolki DBGrid z Visual Basica. Powiązanie pomiędzy źródłami rekordów Master i Slave dokonuje się poprzez ustawienie tylko dwóch właściwości, a cały kod obsługujący to powiązanie wykonywany jest automatycznie przez XGrid. Wszystko to, co wymagało wcześniej sprawnej i obszernej operacji na Recordset-ach wykonuje się automatycznie bez konieczności pisania dodatkowych linijek kodu! Dodatkowo można rozszerzyć znacznie możliwości kontrolki DBGrid na przykład poprzez edycję poszczególnych cel grid-a za pomocą kontrolek ComboBox lub XDict.

XDict

Jest to kontrolka, która działaniem przypomina DBComboBox, lecz zawiera wiele metod i właściwości, które pozwalają na pełniejsze zastosowanie tzw. “wyboru z listy podpowiedzi”. Przede wszystkim w rozwijalnej liście podpowiedzi można przedstawiać dowolną listę pól z Recordseta-a, a nie tylko jedno pole tekstowe, tak jak jest to zrobione w DBComboBox. Przy wybieraniu wartości z listy możliwe jest też zastosowanie prostego wyszukiwania. Kontrolka pozwala też na dopisywanie, edycję lub usuwanie poszczególnych wpisów, czyli może być wykorzystana jako obsługa tzw. słownika bazy danych.

XTabStrip

XTabStrip w przeciwieństwie do przedstawionych powyżej kontrolek nie jest bezpośrednio związany z obsługą bazy danych. Pozwala jednak na łatwe i szybkie wykorzystanie kontrolki TabStrip z Visual Basica bez dodatkowego pisania kodu. Każdy, kto używał TabStrip wie, jak bardzo uciążliwe było korzystanie z tej kontrolki. Teraz dzięki kontrolce XTabStrip można zastosować TabStrip ustawiając tylko kilka właściwości. XTabStrip można również wykorzystać do tworzenia “zależnych formatek”. opartych na kilku źródłach rekordów powiązanych ze sobą.

Podsumowanie

Przedstawiony opis przekonuje, że kontrolki wchodzące w skład pakietu XControls bardzo ułatwiają programiście tworzenie oprogramowania oraz zmniejszają czas poświęcony na żmudne kodowanie, ponieważ obsługują to, co programista musiał zakodować dla wszystkich formatek. Teraz nie musi się już martwić, gdyż ten sam powtarzalny kod wykorzystujący zaawansowane techniki programowania, zawarty jest w XControls.

Nie oznacza to jednak, że nie można równocześnie stosować tradycyjnych technik programowania formatek, gdyż XControls są bardzo elastyczne i pozwalają na dowolną ingerencję programisty w kod projektowanej formatki jak też całej aplikacji. Pozwalają na większe i pełniejsze zastosowanie standardowego zestawu kontrolek dostępnych we wszystkich wersjach Visual Basic-a, tak, by aplikacja osiągnęła maksimum możliwości związanych zarówno z łatwością pracy użytkownika jak i obsługą bazy danych.

Znacznie też poprawiają współczynnik awaryjności tworzonego programu. XControls zostały przetestowane przez szereg programistów, którzy na co dzień wykorzystują je w różnych tworzonych przez siebie aplikacjach, mających zastosowania w różnych dziedzinach. Dzięki właściwościom XControls można je wykorzystywać do tworzenia bardzo zaawansowanych aplikacji, zmniejszając równocześnie ilość błędów, które pojawiają się w trakcie pisania programu i ograniczają ilość testów potrzebnych do stworzenia poprawnie działającego programu.

XControls są przez cały czas rozwijane. W wyniku konsultacji i sugestii programistów, dodawane są wciąż nowe cechy poszczególnych kontrolek, tak by jak najlepiej spełniały potrzeby wszystkich użytkowników. W niedalekiej przyszłości planowane jest dodanie kilku dodatkowych i bardzo użytecznych kontrolek tak by tworzyć aplikacje z niespotykaną dotychczas wydajnością i łatwością.

Korzystając z umiejętności swojego zespołu i z możliwości nowoczesnej technologii XControls możesz wykonać tradycyjną aplikację klient-serwer projektując, tworząc i analizując mniej kodu oraz łatwo tworzyć aplikacje mieszczące się w ograniczeniach czasowych i budżetowych.

XControls Enterprise 

Pełna wersja pakietu. Program może się komunikować z bazą danych za pomocą zaawansowanego dostępu do serwerów baz danych przy użyciu  Data Access Objects (DAO 3.51 i Data Control) lub ActiveX Data Objects (ADO 2.1 - DataEnvironment lub ADODC Control ). Przy jej pomocy można tworzyć rozbudowane aplikacje klient-serwer.