Program obsługi Izby Radców Prawnych

Program RP jest nowoczesnym programem komputerowym przeznaczonym do obsługi biura Okręgowej Izby Radców Prawnych. Program ten wspomaga zarządzanie biurem Izby poprzez prowadzenie komputerowej kartoteki radców i aplikantów, wspomaganie działu finansowo – księgowego, pomoc w prowadzeniu egzaminów, umożliwienie przechowywania danych o wizytacjach i patronatach oraz udostępniając wiele innych funkcjami stworzonych wg rozporządzeń Krajowej Izby Radców Prawnych. Program napisany jest w środowisku Windows 95/98 , ma przyjazny interfejs użytkownika i jest wygodny w obsłudze. Zastosowane w nim najnowocześniejsze techniki informatyczne zapewniają bezpieczeństwo danych. Konstrukcja programu umożliwia szybkie reagowanie na zachodzące zmiany, a także daje możliwość dostosowania go do szczególnych potrzeb konkretnego użytkownika. 

Kartoteka radców i aplikantów

Kartoteka radców i aplikantów jest modułem zarządzającym rozbudowaną bazą danych informacji o radcach i aplikantach radcowskich podlegających danej Izbie. W bazie przechowywane są dane osobowe radcy, dane o przebiegu jego aplikacji, zatrudnienia oraz o historii przynależności do grup składkowych na podstawie, których obliczane są należności z tytułu składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC.

Kartoteka zakładów pracy

Kartoteka zakładów pracy jest modułem zarządzającym bazą danych informacji o kancelariach prawniczych oraz zakładach pracy w których radcowie prawni wykonują swój zawód ( wg art. 8 Ustawy o Radcach Prawnych )

Dostępne wydruki :

 • wypis z listy radców prawnych (wg wzoru)? wykaz radców wg przynależności do grupy składkowej
 • zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach
 • różne wykaz osób z uwzględnieniem województwa, rejonu, miasta, numeru radcy, numeru aplikanta, okresu trwania aplikacji
 • wykaz osób wg znajomości języka obcego
 • wykaz osób posiadających kancelarię
 • wykaz osób będących wspólnikami w spółce cywilnej prowadzącej kancelarię
 • wykaz osób będących na rencie
 • wykaz osób będących na emeryturze
 • wykaz osób mieszkających za granicą
 • wykaz osób będących na urlopach wychowawczych
 • wykaz osób będących na urlopach dziekańskich
 • wykaz osób poszukujących pracy
 • wykaz osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych
 • wykaz osób mających więcej niż 75 lat z zaznaczeniem faktu czy jeszcze pracują
 • wykaz radców prawnych
 • wykaz aplikantów ( w rozbiciu na lata aplikacji )
 • wykaz osób zawieszonych, skreślonych, przeniesionych, zawieszonych karnie
 • wykaz patronów i aplikantów którym patronują dla poszczególnych lat aplikacji
 • wykaz wykładowców w danym roku szkoleniowym
 • wykaz osób przeniesionych do archiwum w danym okresie wraz przyczyną przeniesienia
 • wykaz jubilatów w danym okresie

Moduł finansowo-księgowy

Jest to moduł odpowiedzialny za wspomaganie działu finansowo-księgowego izby. Umożliwia przyjmowanie wpłat gotówkowych lub przelewów pocztowych od radcy (aplikanta) w rozbiciu na poszczególne subkonta. Wpłaty mogą być również rejestrowane przelewami na podstawie wykazów bankowych. Każdego 30 dnia miesiąca radcom i aplikantom naliczane są należności składkowe. Program umożliwia również podgląd stanu płatności danej osoby w rozbiciu na dane subkonta. Każda pozycja księgowa może być korygowana, a po stronie należności rozłożona na raty bądź może zostać przesunięta jej data płatności.

Dostępne wydruki :

 • wykaz stanów płatności poszczególnych osób
 • wykaz osób zalegających z płatnościami
 • wykaz osób mających nadpłaty
 • wykaz przelewów albo składek opłaconych w danym okresie
 • wykaz przelewów albo składek opłaconych w dniu dzisiejszym
 • wykaz składek i przelewów dla danego radcy ( aplikanta )
 • wykaz osób ubezpieczonych
 • wykaz osób ubezpieczonych, które nie opłaciły składki za dany kwartał
 • wykaz osób, którym umorzono składkę za dany okres
 • wykaz osób nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu OC

Inne funkcje

Pozostałymi funkcjami realizowanymi przez Program RP są :

 • obsługa aplikacji
  - konkurs dla kandydatów na aplikację
  - ewidencja wpisowego
  - patroni
  - wykładowcy
  - egzamin radcowski
  Kadencje samorządu radcowskiego
 • Wizytacje
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Skargi dziekańskie
 • Przepływ między-zawodowy
 • Urzędówki

Administracja

Program RP jest wielodostępny , tzn. umożliwia pracę w sieci oraz dostęp do programu wielu użytkownikom. Dostęp do sytemu zabezpieczony jest hasłami oraz prawami użytkowników. Prowadzony jest również monitoring pracy systemu. W celu zabezpieczenia przed utrata danych program umożliwia archiwizację

Konserwacja programu

W ramach konserwacji programu firma LGB udostępnia tzw. "Gorącą linię", gdzie specjaliści przez cały tydzień od 9-17 odpowiadają na pytania klientów, dotyczące użytkowania programu. Ponadto firma zapewnia w ramach konserwacji darmowe uaktualnienia programu (co najmniej 3 w roku), wynikające ze zmian przepisów prawa, uchwały Krajowej Izby Radców Prawnych oraz powstałe w wyniku sugestii oraz uwag użytkowników korzystających z programu.