INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU

Cefalometria 2


1     Informacje ogólne o programie.. 3

2     Uruchomienie programu.. 3

2.1       Uruchomienie programu. 3

2.2       Rejestracja programu - wersja demonstracyjna. 3

2.3       Okno główne programu. 3

3     Nowa analiza.. 4

3.1.1       Krok 1 - Dane podstawowe. 4

3.1.2       Krok 2 - Wybór sposobu określenia punktów.. 4

3.1.3       Krok 3 - Określenie pliku zawierającego zdjęcie RTG.. 4

3.1.4       Krok 4 - Wybór metody. 4

3.1.5       Krok 5 - Określenie punktów i dokonanie obliczeń. 4

3.1.6       Krok 6 - Wydrukowanie wyników analizy. 4

3.1.7       Krok  7 - Zapisanie analizy. 5

4     Jak skorzystać ze stworzonej wcześniej analizy ?. 5

5     Zapisanie zmodyfikowanej analizy w nowym pliku.. 5

6     Skanowanie zdjęcia RTG.. 5

7     Określanie punktów, kąty.. 5

7.1       Rozpoczęcie określania punktów.. 5

7.2       Opcje obrazu. 6

7.2.1       Rozdzielczość zdjęcia. 6

7.2.2       Skalowanie obrazu. 6

7.2.3       Powiększenie. 6

7.3       Punkty. 6

7.3.1       Operowanie na pojedynczym punkcie. 7

7.3.2       Dodawanie i usuwanie kolejnych punktów w serii 7

7.3.3       Opcje wyświetlania. 7

7.4       Kąty. 7

8     Obliczenia.. 7

 


1         Informacje ogólne o programie

 

Program umożliwia przeprowadzenie analizy cefalometrycznej metodami Björka i Hasunda. Pozwala na skanowanie, oznaczanie punktów (także z ekranu komputera), płynne powiększanie i pomniejszanie zdjęć oraz wydruki wyników. Dane pacjenta mogą być przechowywane bezpośrednio w systemie, ale całość może funkcjonować także, jako dodatkowy moduł programu „Gabinet stomatologiczny 2” pozwalając na przechowywanie większej ilości danych w bazie pacjentów tej aplikacji.

 

Pracuje w pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 98/NT/2000/XP.

2Uruchomienie programu

2.1Uruchomienie programu

Program należy uruchomić wybierając z menu Start: Programy - Cefalometria 2  - Cefalometria.

2.2Rejestracja programu - wersja demonstracyjna

Bezpośrednio po uruchomieniu programu, jeśli nie został on jeszcze zarejestrowany, użytkownik należy wprowadzić otrzymany przy zakupie klucz rejestracyjny programu i potwierdzić jego wprowadzenie przyciskiem OK.

2.3        Okno główne programu

Po uruchomieniu programu na ekranie ukaże się okno:

 

 

3Nowa analiza

 

3.1.1        Krok 1 - Dane podstawowe

 

 Nowej analiza jest tworzona bezpośrednio po uruchomieniu programu, a także po wybraniu pokazanego przycisku lub polecenia z menu: Plik - Nowy. Po założeniu pliku analizy należy wpisać dane w pola Imię i Nazwisko oraz określić Datę analizy.

 

3.1.2        Krok 2 - Wybór sposobu określenia punktów

 

W kolejnym kroku należy określić sposób oznaczenia punktów do analizy. Mamy do wyboru możliwość zaznaczenia ich na zdjęciu RTG, albo „zdjęcia ich” z ekranu.

 

 

3.1.3        Krok 3 - Określenie pliku zawierającego zdjęcie RTG

 

Aby określić plik zawierający zdjęcie RTG możemy:

 skorzystać ze skanera (polecenie Akcje – Skanuj zdjęcie lub pokazany przycisk)

Szczegóły dotyczące skanowania opisano w rozdziale 6 Skanowanie

 

 wskazać istniejący już na dysku plik ze zdjęciem. Po wskazaniu pliku jest on automatycznie kopiowany do podfolderu RTG programu.

 

 

3.1.4        Krok 4 - Wybór metody

 

Aby dokonać metody obliczeń należy wybrać jedną z zakładek znajdujących się poniżej danych.

 

 

3.1.5        Krok 5 - Określenie punktów i dokonanie obliczeń.

 

Określenie punktów opisano szczegółowo w rozdziale 7 Określanie punktów, kąty .

Obliczenia są dokonywane automatycznie po wprowadzeniu wszystkich punktów. Wyniki wyświetlane są w oknie głównym w kolumnie Value.

                                                         

3.1.6        Krok 6 - Wydrukowanie wyników analizy

 

 Po zakończeniu wprowadzania punktów i zamknięciu okna z obrazem możliwe jest dokonanie wydruku obliczeń. Należy wybrać z menu AnalizaDrukuj wyniki, lub użyć pokazanego przycisku. Wyniki są bezpośrednio wysyłane na domyślną drukarkę.

 

 

 

3.1.7        Krok  7 - Zapisanie analizy

 

 Jeżeli po dokonaniu analizy chcemy zachować te dane powinniśmy je zapisać korzystając z polecenia Plik – Zapisz lub pokazanego przycisku. Plik zostanie nazwany nazwiskiem, imieniem i datą analizy, ale nazwę pliku możemy dowolnie modyfikować.

4         Jak skorzystać ze stworzonej wcześniej analizy ?

 

 Jeżeli wcześniej założyliśmy i zapisaliśmy analizę to możemy z niej ponownie skorzystać. Z menu wybieramy polecenia Plik – Otwórz (lub pokazany przycisk) , a następnie wskazujemy plik zawierający analizę – plik z rozszerzeniem „*.cfo”.

 

W kolejnych krokach możemy wydrukować wyniki, zmienić położenie punktów i ponownie dokonać obliczeń i ponownie zapisać analizę. Wszystkie te operacje są opisane w poprzednim rozdziale.

5         Zapisanie zmodyfikowanej analizy w nowym pliku

 

Jeżeli po modyfikacji analizy chcemy zachować pod inną nazwą powinniśmy skorzystać z polecenia Plik – Zapisz jako.

6Skanowanie zdjęcia RTG

 

 Należy skorzystać z polecenia Analiza – Skanuj zdjęcie (lub pokazany przycisk). Polecenie to uruchomi automatycznie skanowanie dokumentu i założy w folderze RTG plik graficzny o nazwie złożonej z nazwiska, imienia i aktualnej daty i godziny.

 

UWAGA
Skanowanie jest dostępne tylko, jeśli do wybranego komputera podłączony jest prawidłowo działający skaner. Program nie zawiera żadnych programów narzędziowych do obsługi skanera.

 

Jeżeli wybierzemy z menu Analiza – Skanuj zdjęcie i określ punkty, to automatycznie w kolejnym kroku zostanie uruchomiona opcja analizy, w której możemy określić punkty i dokonać obliczeń, co opisane jest w kolejnych rozdziałach.

7         Określanie punktów, kąty

7.1Rozpoczęcie określania punktów

 Niezależnie od wyboru sposobu określania punktów należy wybrać pokazany przycisk lub z menu: Analiza – Określ punkty.

 

 

7.2Opcje obrazu

7.2.1Rozdzielczość zdjęcia

Aby dokonać analizy na podstawie zeskanowanego zdjęcia niezbędne jest określenie rozdzielczości tego zdjęcia. Umożliwia to przeliczenia punktów na ekranie na rzeczywiste centymetry. Przyjęta domyślna rozdzielczość zdjęć wynosi 600dpi (punktów na cal) i można ją zmienić w menu głównego okna Opcje – domyślna rozdzielczość. Jeżeli wybrane zdjęcie RTG jest zeskanowane w innej rozdzielczości należy użyć menu Opcje obrazu – Rozdzielczość w trakcie oznaczania punktów i wskazać prawidłową wartość.

 

7.2.2        Skalowanie obrazu

 

Aby dokonać analizy na podstawie punktów zebranych z ekranu należy wyskalować zdjęcie. W tym celu należy użyć menu Opcje obrazu – Skaluj, a następnie wskazać na ekranie dwa punkty odpowiadające 1 centymetrowi.

 

7.2.3Powiększenie

Powiększenie obrazu nie powoduje zwiększanie lub zmniejszanie obrazu widocznego na ekranie. Ułatwia to oznaczanie punktów. Możliwe opcje określone są w procentach rzeczywistego obrazu. Opcja dopasuj powoduje takie określenie wielkości, aby cały obraz zmieścił się na ekranie.

7.3Punkty

 

 

7.3.1        Operowanie na pojedynczym punkcie

Aby wybrać dany punkt należy wskazać jego nazwę w liście znajdującej się na pasku narzędziowym lub używając przycisków  i  lub z menu wybrać Punkt - Następny lub Poprzedni. Jeżeli dany punkt jest już oznaczony na ekranie to zostanie on wyświetlony w kolorze czerwonym.

 

 

Aby zaznaczyć nowy punkt lub zmienić jego położenie po wybraniu w liście należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w wybrane miejsce na ekranie. Nowy punkt zostanie wyświetlony w kolorze żółtym.

 

 

Aby usunąć punkt po wybraniu go w liście należy wybrać na klawiaturze przycisk Delete, albo z menu wybrać Punkt – Usuń.

 

7.3.2        Dodawanie i usuwanie kolejnych punktów w serii

Aby ułatwić wprowadzanie punktów program podczas dodawania punktu na ekranie, pozycja w liście na pasku narzędziowym automatycznie przesuwa się na kolejny punkt. Dzięki temu kolejne kliknięcia powodują dodawanie kolejnych punktów na ekranie. Dodatkowo, jeśli któryś punkt zostanie błędnie wprowadzony możemy użyć usunąć ostatnio wprowadzony punkt przy pomocy prawego przycisku myszy.

 

7.3.3        Opcje wyświetlania

Opcja PunktPokaż pozwala na ukrycie niektórych elementów na ekranie (np.etykiet) wyświetlanych przy oznaczonym punkcie.

 

7.4        Kąty

Aby zobaczyć wybrany kąt należy wybrać odpowiednią pozycję w liście znajdującej się na pasku narzędziowym.

8         Obliczenia

Obliczenia są dokonywane automatycznie po wprowadzeniu wszystkich punktów. Wyniki są wyświetlane w kolumnie Value w oknie głównym.

 

UWAGA
Jeżeli kolumna Value nie jest wypełniona wartościami oznacza to, że na obrazie nie określono wszystkich wymaganych punktów